Option 1

GỎI SEN TÀU HỦ
Lotus Stem salad w/Tofu

CHẢ GIÒ CHAY
Spring rolls

TÀU HỦ KHO NẤM
Soya bean cube w/ Mushroom

RAU XÀO THẬP CẨM
Sauted vegetables

CANH RAU CẢI
Vegetarian soup

CƠM THỐ
Steamed rice

TRÁI CÂY
Fruits

Option 2

SÚP BẮP
Corn soup

CHẢ GIÒ CHAY
Spring rolls

GỎI NGÓ SEN TẢU HỦ
Lotus steam salad w/tofu

GÀ KHO ĐẬU HỦ
Cooked chicken w/tofu

CANH CHUA ĐẬU HỦ
Sweet &sour soup w/tofu

BÓ XÔI XÀO TỎI
Sauted spinach w/garlic

CƠM THỐ
Steamed rice

TRÁI CÂY
Fruit

Option 3

CHẢ GIÒ
Spring rolls

GỎI NGÓ SEN TÀU HỦ
Lotus steam salad w/tofu

TÔM RIM
Grilled shrimp

BÒ KHO
Cooked beef

ĐẬU HỦ KHO NẤM
Cooked tofu w/mushroom

RAU MUỐNG XÀO TỎI
Sauted morning glory w/garlic

CANH CHUA ĐẬU HỦ
Sweet &sour soup w/tofu

CƠM THỐ
Steamed rice

TRÁI CÂY
Fruit

Option 4

SÚP MĂNG TÂY ĐẬU HỦ
Asparagus soup w/tofu

CHẢ GIÒ
Spring rolls

GỎI BỒN BỒN ĐẬU HỦ
“Bon Bon” salad w/tofu

MỰC XÀO SATE
Sauted squidin sate

THỊT HEO NẤU ĐẬU
Cooked pork w/pean

GÀ RAM GỪNG
Fried chicken w/ginger

TÔM RIM
Grilled shrimp

CẢI THÌA XÀO TỎI
Sauted cabbage w/garlic

CANH CHUA ĐẬU HỦ
Sweet &sour soup w/tofu

CƠM THỐ
Steamed rice

TRÁI CÂY
Fruit