Set menu 3

TÔM CUỘN THỊT BA RỌI NƯỚNG

Grilled bacon cover shrimp

ĐẬU HỦ SỐT THỊT CUA

Tofu with crab meat

 SƯỜN NON RAM

Cooked pork-rip with fish sauce

 MỰC DỒN THỊT

Gathered squid with minced pork

CÀ RI TÔM + BÁNH MÌ

Cooked shrimp with curry & bread

CÀ TÍM TAY CẦM

Braised eggplant with minced pork

LẨU NẤM HẢI SẢN

Hot pot with mushroom & seafood

CƠM TRẮNG

Steamed rice

TRÁI CÂY

Seasonal Fruits