Set menu 2

BASA ĐẬU HỦ CHIÊN

Deep- fired Basa Tofu

TÔM XÓC TỎI

Roasted Shrimp With Garlic

CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HONGKONG

Steam Red Tilapia

BÒ LÚC LẮC MAYO

Dice Beef With Mayonnaise

GÀ HẤP CẢI XANH

Steamed Chicken With Mustard Leaf

CẢI THẢO XÀO DẦU HÀO

Sauted White Cabbage With Oyster Oil

LẨU CHUA NẤU VỚI SƯỜN NON

Sour Hot Pot With Pork-Ribs

TRÁI CÂY

Seasonal Fruits